Τα σημαντικότερα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τέτοια που τα οφέλη για τις επιχειρήσεις αντικατοπτρίζονται ως οφέλη για τους καταναλωτές.

  • Πρόσβαση σε νέες αγορές: οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μπορούν να απευθύνονται σε πελάτες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη του τοπικού υποκαταστήματος.
  • Αύξηση πωλήσεων: οι εταιρείες επεκτείνουν τους εμπορικούς κύκλου εργασιών τους σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό στην τοπική αγορά επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον Παγκόσμιο Ιστό.
  • Μείωση των δεσμών στην αλυσίδα εφοδιασμού: ο προμηθευτής απευθύνεται απευθείας στον πελάτη χωρίς τη συμμετοχή μεσάζοντων.
  • Άμεσες δαπάνες Περιορισμός: η χρήση ΤΠΕ για τη δημοσίευση και τη διαβίβαση πληροφοριών μπορεί να μειώσει το κόστος σε σχέση με την επικοινωνία και τη δημοσίευση σε έντυπη μορφή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του κόστους μιας σειράς διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια επιχείρηση, όπως το λειτουργικό κόστος, το διαφημιστικό κόστος προώθησης, το κόστος επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τους καταναλωτές και το κόστος παραγωγής και διανομής αγαθών, ιδίως προϊόντων που μεταφέρονται ηλεκτρονικά.
  • Συνεχής λειτουργία: η χρήση του Internet επιτρέπει αγορές ανά πάσα στιγμή (24 ώρες) χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.
  • Καλύτερη πολιτική επικοινωνίας και προώθηση: οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αμοιβαία σχέση μεταξύ εταιρείας και καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών και σύμφωνα με αυτές να προσαρμόσουν την πολιτική τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των προσφορών Διαδικτύου, της διαχείρισης και της ενημέρωσης των καταναλωτών.
  • Βέλτιστη διαχείριση προϊόντων και παραγγελιών: το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιταχύνουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία των επιχειρηματικών προμηθειών. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα εφαρμόζοντας το σύστημα JIT (Just-In-Time), το οποίο μειώνει τις δυνατότητες επαναφόρτωσης, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής-διανομής των προϊόντων τους.
  • Βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης: μέσω της ταχύτερης επεξεργασίας, των συναλλαγών με τους καταναλωτές, καθώς και της επικοινωνίας με άλλες επιχειρήσεις, επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα προσεγγίζοντας περισσότερο τις ανάγκες του πελάτη.