Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Το κείμενο του ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μορφή pdf στα ελληνικά πατώντας εδώ.

Η αντιστοίχηση των άρθρων του Κανονισμού με τις σχετικές αναφορές στο προοίμιο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.privacy-regulation.eu/el/

O ΓΚΠΔ εκσυγχρόνισε τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, καθιστώντας την κατάλληλη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. Ο ΓΚΠΔ διαφυλάσσει και αναπτύσσει τις βασικές αρχές και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ. Επιπλέον, θεσπίζει νέες υποχρεώσεις για τους οργανισμούς, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· να διορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις· να σέβονται το νέο δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων· και να σέβονται την αρχή της λογοδοσίας.

Βάσει του δικαίου της ΕΕ, οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα· δεν απαιτούνται μέτρα μεταφοράς τους στην εθνική έννομη τάξη. Επομένως, ο ΓΚΠΔ προβλέπει ενιαίο σύνολο κανόνων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται συνεκτικοί κανόνες περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, θεσπίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι οικονομικοί φορείς και τα φυσικά πρόσωπα ως «υποκείμενα των δεδομένων».

Στην ενότητα αυτή της ιστοσελίδας θα βρείτε εκτός από το κείμενο του Κανονισμού, πληροφορίες για μέτρα προφύλαξης και άλλα άρθρα σχετικά με τον ΓΚΠΔ.